Управителният съвет на НСОРБ заседава за първи път под председателството на кмета на Община Велико Търново Даниел Панов

Управителният съвет на НСОРБ заседава за първи път под председателството на кмета на Община Велико Търново Даниел Панов

Управителният съвет на Националното сдружение на общините обсъжда Бюджет 2017 и промени в два закона

Една от темите е за предложенията на местната власт по бюджетната процедура за 2017 г., обявена от Министерския съвет. Управителният съвет на НСОРБ ще излезе с общи принципни позиции, които ще бъдат отстоявани по време на всички етапи по изготвянето и приемането на Бюджет 2017.

Едно от предложенията е средствата за общинските администрации и за капиталови разходи да бъдат увеличени с по 10%, като се промени методиката за минимално кадрово осигуряване на общините. За функция „Образование” от НСОРБ предлагат ръст на единните разходи стандарти за детски градини (10%), общообразователни училища (7%), на добавката за подпомагане храненето на децата (18%), на допълващите стандарти за целодневна организация на учебния ден (2%) и за материална база (20%). За функциите „Здравеопазване” и „Социални дейности” позициите са да се повишат субсидиите за здравни кабинети и медиатори, детски ясли и кухни, както и да се насърчават 24-часовите грижи в специализираните институции към социалните услуги. НСОРБ излиза с позиция за 20% ръст на средствата за читалища и 10% за библиотеките, както и унифициране на стандартите за музеите, заедно с увеличаването им с 20%..

Сдружението е изготвило становище за промените в Закона за публичните финанси, свързани с финансовото състояние на общините. От НСОРБ дават няколко насоки и препоръчват да се предвидят механизми за мониторинг и ранно предупреждение за съществуването на потенциален финансов проблем. Сдружението предлага показателите за финансово състояние на общините да отчитат усилията на местните власи за повишаване на събираемостта на местните данъци и такси, намаляване на просрочените разходи. Според НСОРБ са нужни ясни ангажименти при оздравителните планове както на общините, така и на държавата. Сдружението излиза и със становище, свързано с промените в Закона за държавния служител. Първата позиция е да се запази възможността в общините да бъде назначаван на непълно работно време главен архитект. Друго от исканията е стипендиантите да могат да бъдат назначавани в администрациите без конкурс.

Дневният ред на заседанието на УС на НСОРБ предвижда избор на делегати, които да представляват Сдружението в международните организации на местните власти – Комитет на регионите на ЕС; Конгрес на местните и регионални власти на Съвета на Европа; Мрежа на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа; Организация на обединените градове и местни власти; Съвет на европейски общини и региони. Ще бъдат определени също представители на НСОРБ в Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, Програмата за управление на дейностите по опазване на околната среда и програма „Красива България”.

« назад